biểu ngữ oxy

Loại bỏ H2S

20000Nm3d-mỏ dầu-khí-khử lưu huỳnh

Khử lưu huỳnh khí mỏ dầu 20000Nm3/d

Công suất: 20000Nm3/ngày
H2S Độ tinh khiết: ≤1PPmV
Vị trí dự án: Trung Quốc

/h2s-remove-plant-product/

Khử lưu huỳnh khí mỏ dầu 200000Nm3/d

Công suất: 200000Nm3/ngày
H2S Độ tinh khiết: ≤1PPmV
Vị trí dự án: Trung Quốc