biểu ngữ oxy

Nhà máy CNG/LNG

Dự án chuyển khí từ bãi rác thành LNG lớn nhất châu Á

Nhà máy biến khí bãi rác thành LNG lớn nhất châu Á

Công suất: Nạp khí 12500Nm3/h
Vị trí dự án: Trung Quốc

250000td-LNG-Nhà máy

Nhà máy LNG 250000 tấn/ngày

Công suất: 250000 tấn/ngày
Vị trí dự án: Trung Quốc